logo

COMUNICAT DE PRESA 04.09.2018

Programul Operațional Capacitate Administrativã

DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Lansare Proiect

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Admministrativă și Municipiul Tulcea în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr.147/20.06.2018, Cod SMIS 2014+ 119289, Cod SIPOCA 484, pentru proiectul “DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente.

Scopul proiectului are în vedere implementarea unitară a managementului calității și performanței în Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea prin îmbunătățirea capacității administrative a instituției și a structurilor aflate în subordine, coordonare și subautoritate, pentru a răspunde măsurilor prevăzute în Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014 - 2020, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016- 2020.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității serviciilor publice furnizate de către autoritate cetățenilor prin consolidarea/îmbunătățirea sistemului de management al calității și performanță în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilităților personalului din autoritatea publică locală.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

  • 1 Sistem de management al calității ISO 9001:2015 implementat, certificat și menținut în funcțiune: set de proceduri destinate dezvoltării calității serviciilor publice;
  • 1 instrument CAF (Common Assessment Framework) conceput și dezvoltat pentru a asigura implementarea unitară a managementului calității: plan de acțiuni;
  • 17 angajați cerificați în domeniile: Manager în domeniul calității cod COR 325 701 (certificat de absolvire ANC): dezvoltare competențe și abilități în sistemul calității;
  • 3 angajați certificați în domeniile: Auditor în domeniu calității Cod COR 214 13 (certificat de absolvire ANC): dezvoltare competențe și abilități în sistemul calității;
  • 60 de angajați instruiți intern cu privire la: Managementul calității (1 modul: Dezvoltare durabilă și 1 modul: Egalitate de șanse (diplomă de participare): însușire cunoștințe/ informații în sistemul calității și a principiilor orizontale;
  • 2 seminarii de bune practici în domeniul calității, dezvoltării durabile și egalității de șanse, cu tema: “Managementul calității serviciilor, dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse – concepte europene pentru o administrație publică modernă”- promovarea bunelor practicii;
  • 1 portal web, conceput, dezvoltat și menținut activ pentru promovarea proiectului;
  • 1 aplicație social media tip networking pentru a facilita colaborarea și interacțiunea cu autorități și instituții publice naționale și internaționale și pentru a asigura monitorizarea evaluării serviciilor publice prin feedback-ul cetățenilor;
  • 1 sistem informatic integrat implementat pentru a asigura în timp util și eficace efectuarea procedurilor generate de implementarea ISO, în vederea dezvoltării calității serviciilor publice.

Valoarea totală a proiectuluieste de 391.649,22 lei, valoarea eligibilă a proiectului este de 391.649,22 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă de 332.901,85 lei fiind suportată din Fondul Social European, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 50.914,38 lei, iar cofinanțarea eligibilă din partea Municipiului Tulcea este de 7.832,99 lei. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0 lei.

Proiectul are o perioadă de implementare de 16 luni. Data de începere a proiectului conform contractului de finanțare este 20.06.2018.